MILJÖ

INVENTERING BÅTBOTTENFÄRGER :

 

Har du hamnplats hos LBS eller kommer du att söka hamnplats hos LBS? Eller har du bytt båt?

Har du en Sommartrailerplats hos LBS eller kommer du att söka Sommartrailerplats hos LBS?


Du behöver i så fall fylla i ett formulär för att redovisa din färg om inte din båt redan finns i listan

med mätvärden som har mailats ut. Formuläret nås genom att klicka på knappen : 

Formulär för deklaration av bottenfärg

Många bottenfärger är farliga för miljön och behöver därför avlägsnas. Vad gäller för oss som har hemmahamn i Mälaren?


Bottenfärg som innehåller gift av något slag för att förhindra att det fastnar växter på båtskrovet kallas för biocidfärg. Det finns idag ingen godkänd biocidfärg för båt med
hemmahamn i Mälaren.


Stockholms stads målsättning

är att samtliga "Mälarbåtar" skall vara sanerade och biocidfria till utgången av 2020. 


Hamnarrende

LBS informerar härmed sina medlemmar så att LBS ej riskerar böter och/eller att hamnarrendet dras in. 


Hamnplats

LBS kan komma att neka hamnplats i framtiden för medlem som inte har avlägsnat sin giftfärg inom utsatt tid.


Vad händer just nu?

LBS har drygt 210 båtar i hamn samt på sommartrailerplats och för dessa har LBS sökt s.k. LOVA-bidrag. Dock dessvärre med avslag!

2019 prioriteras projekt med inriktning på övergödning framför projekt som rör Giftfri miljö. Detta ligger i linje med regeringens satsning. 

 

Lista med mätvärden

Lista med mätvärden från mätningarna som utfördes i Lövsta i mars 2017 har mailats ut till samtliga LBS-medelmmar. Rött, Gult eller Blått värde i listan innebär att båten behöver saneras. Grönt värde innebär att båten är giftfri.


De som ej har mätts ännu

LBS behöver veta vad medlemmarnas båtar har för sorts färg. Den vars båt inte finns med i den utmailade listan, fyller därför i förmuläret för Inventering Båtbottenfärg enligt nedan.


Saneringsmetod

Det finns olika sätt att sanera en båt. Ska sanering ske på KVF's område så uppmanar vi att följa KVF's rutiner och regler. Myndigheten rekommenderar färgborttagningsmedel.     


Varje båtägares ansvar

Båtägaren ansvarar för den egna båten. Det är upp till båtägaren att se till att gällande direktiv och regler följs.    


STATUS 20190830 :

 

Några medlemmar har nu sanerat sina båtar med hjälp av färgborttagningsmedel. Det har visat sig fungera mycket bra för de flesta.
LBS kommer eventuellt att söka LOVA-bidrag på nytt i höst och får då besked i ca mars 2020. LBS återkommer med besked när det är aktuellt.


Varvsföreningen KVF har tidigare meddelat att båtägare kan erhålla LOVA-bidrag hos dem för 2019. Söker du information om detta, kontakta KVF.