MILJÖ


UPPTÄCKT LÄCKAGE ELLER UTSLÄPP I LBS HAMN 

 

Lövsta Båtsällskap ligger inom ett vattenskyddsområde. Medlem som upptäcker läckage eller utsläpp av olja eller annan misstänkt petroleumprodukt eller kemikalie måste rapportera detta vidare. 

Instruktioner för hur detta ska göras finns även i LBS klubbstuga (vaktstugan).   


Läckage av bensin / diesel / olja / etc

 

  • Kontakta berörd båtägare enl. hamnplatslistan i klubbstugan
  • Ring räddningstjänsten om utsläppet är stort eller om risk för miljöpåverkan föreligger. Tel 08 454 87 00
  • Lägg ut länsor om området behöver skärmas av och oljan ska sugas upp.
  • Kontakta hamnkaptenen, 0705-89 00 83
  • Skicka mail till styrelse@lovstabatsallskap.org
LÄNSOR

Länsor finns i klubbstugan. De är 3 mt långa och kan kopplas ihop.
De används för att hägna in det utsatta området som har oljeskimmer. Är området för stort för länsorna så ska det område kapslas in som förefaller innehålla källan till läckaget.

Länsor flyter även om de blir fyllda med olja.

Om länsor använts ska nya omedelbart läggas in i klubbstugan. Det ska därför finnas ytterligare länsor i styrelserummet i klubbstugan INVENTERING BÅTBOTTENFÄRGER :

 

* Har du hamnplats hos LBS eller kommer du att söka hamnplats hos LBS?
* Har du bytt båt?

* Har du eller kommer du att söka en Sommartrailerplats hos LBS?

* Har du sanerat din båt från båtbottenfärg? 


Du behöver i så fall fylla i ett formulär för att redovisa din färg om inte din båt redan finns i listan med mätvärden som har mailats ut. Formuläret nås genom att klicka på knappen : 


Formulär för deklaration av bottenfärg


VAD GÄLLER FÖR BÅT I MÄLAREN?

 

Bottenfärg som innehåller gift av något slag som ska förhindra att det fastnar växter på båtskrovet kallas för biocidfärg.
Det finns idag ingen godkänd biocidfärg för båt med hemmahamn i Mälaren.


Stockholms stads målsättning

är att samtliga "Mälarbåtar" skall vara sanerade och biocidfria till utgången av 2020.
I praktiken ska de alltså enligt detta vara giftfria när de sjösätts 2021. 


Varje båtägares ansvar

Båtägaren ansvarar för sin egen båt.
Det är upp till båtägaren att se till att gällande direktiv och regler efterföljs.


Hamnplats

LBS kan komma att neka hamnplats i framtiden för medlem som inte har avlägsnat sin giftfärg inom utsatt tid.


Lista med mätvärden

Listan med mätvärden från giftfärgsmätningarna som utfördes i Lövsta i mars 2017 har mailats ut till samtliga LBS-medlemmar.
Rött, Gult eller Blått värde i listan innebär att båten behöver saneras. Grönt värde innebär att båten är giftfri.


De som ej har mätts ännu

Medlem med båt behöver redovisa vad båten har för sorts färg. Den vars båt inte finns med i den tidigare utmailade listan fyller därför i förmuläret för Inventering Båtbottenfärg här intill.


Saneringsmetod

Det finns olika sätt att sanera en båt. Ska sanering ske på KVF's område så uppmanas det att följa KVF's rutiner och regler.